ชมรม d.b.a ประชุมกรรมการฯ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ ดร.นพพล พันธุ์พานิช รับตำแหน่ง ผศ.

by western

ชมรมนิสิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประธานชมรม อาจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ อำพรไพ ประธานชมรมฯ, คณะกรรมการ, ตัวแทนศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ประชุมกรรมการชมรมฯ, ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงฉลองในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.นพดล พันธ์พานิช ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันเสาร์ที่ 2/11/2019 ที่ผ่านมา


You may also like

Leave a Comment