อบรมการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

by western

อบรมการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการอบรมแก่นิสิตทุกหลักสูตรเรื่อง

“การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”

ได้รับเกียรติจากรองคณบดี “ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถอนพกุล” เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยาย มีวิทยากร ได้แก่

  • ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล บรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์
  • ดร.นภาภรณ์ ธัญญา บรรยายเรื่อง การนำเสนองานวิจัยอย่างมืออาชีพ และ
  • ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส บรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ

Leave a Comment