อบรมการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการอบรมแก่นิสิตทุกหลักสูตรเรื่อง “การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”