ชมรม d.b.a ประชุมกรรมการฯ และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ ดร.นพพล พันธุ์พานิช รับตำแหน่ง ผศ.

ชมรมนิสิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยประธานชมรม อาจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ อำพรไพ ประธานชมรมฯ