เอกสารยื่นสำเร็จการศึกษา

 1. ใบขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต  คลิ๊ก
 2. ใบสั่งจองชุดครุย  คลิ๊ก
 3. มท.230  คลิ๊ก
 4. แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต  คลิ๊ก
 5. แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คลิ๊ก
 6. ใบ บว. 09  คลิ๊ก
 7. ใบ บว. 10  คลิ๊ก
 8. ใบ บว. 11  คลิ๊ก
 9. ใบ บว. 12  คลิ๊ก
 10. ใบ บว. 13  คลิ๊ก
 11. แบบฟอร์มการตรวจสอบเล่มงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์  คลิ๊ก
 12. เอกสารประกอบการขอสำเร็จการศึกษา  คลิ๊ก