สรุปรายงานการประชุมชมรม D.B.A.WTU วันที่ 2/11/2019 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล