ปรัชญาของหลักสูตร DBA

  • พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้

  • 1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
  • 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และ
  • 3. มีภาวะผู้นำ