ข้อมูลประกอบการเรียน

เรื่อง : แนวโน้มและกลยุทธของนวัตกรรมทางธุรกิจ BA8101

 • กลุ่ม 1  เรื่อง รถยนต์มือสอง (คลิ๊ก)
 • กลุ่ม 2  เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ (คลิ๊ก)
 • กลุ่ม 3  เรื่อง ตลาดสด (คลิ๊ก)
 • กลุ่ม 4  เรื่อง ท่องเที่ยว (คลิ๊ก)
 • กลุ่ม 5  เรื่อง ธนาคาร (คลิ๊ก)
 • หลักเกณฑ์การให้คะแนน BA8101

ตัวอย่างการประเมิน Case study

เรื่อง : การวิจัยเชิงคุณภาพ 8103

 •  การวิจัยเชิงคุณภาพ Update PDF (คลิ๊ก)

 •  การวิจัยเชิงคุณภาพ Update PPT (คลิ๊ก)

 1. ข้อมูล : Website งานวิจัยทั้งหมด “ในประเทศไทย” คลิ๊ก
 2. – http://www.chula.ac.th/th/archive/13008 (จุฬาลงกรณ์ฯ)
 3. – http://www.jba.tbs.tu.ac.th (Thammasat)
 4. ข้อมูล : Website งานวิจัยทั้งหมด “ต่างประเทศ”
 5. – http://www.emeraldinsight.com/
 6. – https://www.elsevier.com
 7. Website Journal ต่างประเทศ
 8. – http://www.sciencedirect.com/science/journals/all
 9. – http://www.emeraldinsight.com/
 10. – https://www.ebscohost.com/academic/e-journals-database

ข้อมูลสำหรับอ่านเล่น (เพิ่มความรู้)

 • mixed method.PDF (คลิ๊ก) เรื่อง หลักการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดย

  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี

การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

 •  การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง PDF (คลิ๊ก)

 •  การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง PPT (คลิ๊ก)