งานกลุ่ม DBA (อ.บรินดา 15/09/2017) ช่วงเช้า

  • บริษัท ไหมมณีทิพย์ จำกัด คลิ๊ก
  • Googleกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร คลิ๊ก
  • Innovation rice. คลิ๊ก
  • ROYAL VETERINARY COLLEGE UNIVERSITY OF LONDON คลิ๊ก
  • การสร้างนวัตกรรมด้านการซ่อมระยะทางไกล  คลิ๊ก

งานกลุ่ม DBA (อ.บรินดา 15/09/2017) ช่วงบ่าย

งานกลุ่ม DBA (อ.บรินดา 16/09/2017)

งานกลุ่ม DBA (อ.บรินดา 18/09/2017)

Assignment 2  คลิ๊ก


  • แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน คลิ๊ก
  • กลยุทธ์การโฆษณาของหมู่บ้านจัดสรรในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ คลิ๊ก
  • แนวทางการสร้างค่านิยมร่วม สู่ความเป็นเลิศขององค์กรธุรกิจข้ามชาติ คลิ๊ก
  • แนวทางการรับมือและฟื้นฟูภาพลักษณ์หลังเผชิญวิกฤติขององค์กร คลิ๊ก
  • การสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานเพื่อความสำเร็จของธุรกิจประกันภัย คลิ๊ก