ข้อมูล

  • ดุษฎีสัมมนา (ppt)  คลิ๊ก
  • ประเมินการวิจัย (ppt)  คลิ๊ก
  • Case ประเมินงานวิจัย (pdf)  คลิ๊ก
  • Case ประเมินงานวิจัย (ppt)  คลิ๊ก
  • ความแตกต่างระหว่างเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณ (ppt)  คลิ๊ก