ข้อมูลสำหรับการเรียน 7-8/10/2017


 

Creswell (2008) Research Design  คลิ๊ก

วันที่  7/10/2017


การวิจัยเชิงปริมาณ คลิ๊ก

Research-3-10-60 คลิ๊ก


Case Mixed 1  คลิ๊ก

Case Mixed 2  คลิ๊ก

Case Mixed 3  คลิ๊ก

Case Mixed 4  คลิ๊ก

Case Mixed 5  คลิ๊ก

Case Quantitative 1  คลิ๊ก

Case Quantitative 2  คลิ๊ก

Case Quantitative 3  คลิ๊ก


งานกลุ่ม

 • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุ  จากทวีปยุโรปที่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวของประเทศไทย  คลิ๊ก
 • ข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วม คลิ๊ก
 • ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คลิ๊ก
 • กลยุทธ์การตลาด ที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ คลิ๊ก

วันที่  8/10/2017


งานกลุ่ม

 • พฤติรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน คลิ๊ก
 • แนวทางในการพัฒากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจไข่ไก่อนามัย คลิ๊ก
 • การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลิ๊ก
 • แนวทางความสำเร็จในการบริหารจัดการของเจ้าของธุรกิจเฟรนไชส์สัญชาตไทย (คลิ๊ก)
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่ม 4  คลิ๊ก
 • พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กลุ่ม 5 คลิ๊ก
 • การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา_1 คลิ๊ก
 • การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา คลิ๊ก